Download

My Journey With God Season 4 - Worksheets

MJWG-4 Worksheets

  ENGLISH CEBUANO
Night 1 Can the Bible be Understood? Masabtan ba nato ang Bibliya?
Night 2 The Foundation of Truth Ang Patukuranan sa Kamatuoran
Night 3 Why Did God Permit Sin? Nganong Gitugot sa Dion ang Sala
Night 4 God's Plan to Restore Man Ang Plano sa Dios Alang sa Akong Kaluwasan
Night 5 Repentance and Confession Paghinulsol ug Pagsugid
Night 6 Saved by Grace Giluwas Pinaagi sa Grasya
Night 7 The Priestly Ministry of Jesus Ang Pagalagad ni Jesus Ingon nga Sacerdote
Night 8 Signs of Christ's Second Coming Mga Ilhanan sa Pagbalik ni Cristo
Night 9 How Will Christ Come? Unsa Ang Paagi sa Pagbalik ni Cristo?
Night 10 God's Preview of History Pasiunang Paglantaw sa Dios sa Kasaysayan
Night 11 Who is the Anti-Christ? Kinsa ang Anti-Cristo?
Night 12 Counterfeit of Christ's Ministry in Heaven Ang Mini nga Ministeryo sa Pagpataliwala ni Cristo sa Langit
Night 13 Unbelief Refuted (The 70 Weeks) Ang 70 ka mga Semana
Night 14 The Time of Judgment (The 2300 Days) Panahon sa Paghukom (The 2300 Days)
Night 15 Identifying God's Church Pag-ila sa Iglesya sa Dios
Night 16 Origin and Purpose of God's Law Katuyuan sa Balaod sa Dios
Night 17 God's Law Endures Forever Ang Balaod sa Dios Molungtad
Night 18 God's Law in the OT and NT Ang Balaod sa Dios sa Daan og Bag-ong Tugon
Night 19 The Law that Christ Abolished Ang Balaod nga giwagtang ni Cristo
Night 20 Law and Grace Balaod ug Grasya
Night 21 The Sabbath Commandment Ang Sugo sa Igpapahulay
Night 22 Origin of the Sabbath Ang Gigikanan sa Igpapahulay
Night 23 The Sabbath in Sinai Ang Igpapahulay sa Sinai
Night 24 The Sabbath in the Old and New Testaments Ang Igpapahulay sa Daan ug Bag-ong Tugon
Night 25 Has Time Been Lost? Naputol ba ang Sumpay sa Panahon?
Night 26 The Change of the Sabbath Ang Pag-usab sa Igpapahulay
Night 27 Obedience and Proper Sabbath Observance Pagtuman ug ang Husto nga Pagbantay  sa Igpapahulay
Night 28 Where are the Dead? Asa ang mga Minatay?
Night 29 Can the Living Communicate with the Dead? Makaistorya ba ang mga Buhi sa mga Patay?
Night 30 Can the Dead Save the Living and the Living Save the Dead? Makaluwas ba ang mga Patay sa mga Buhi ug mga Buhi sa Patay?
Night 31 Stewards of Talent and Time Tinugyanan sa Talanton ug Panahon
Night 32 Stewardship of Money Pagkatinugyanan sa Bahandi
Night 33 Stewardship of the Body Pagkatinugyanan sa Lawas
Night 34 The New Birth Ang Pagkahimugso Pag-usab
Night 35 New Life (Sanctification) Pagkabinalaan
Night 36 God's Last Warning Message Katapusang Pasidaan sa Dios

Click on the topic's Title to download the respective worksheet

List Icon
Daily Quote